Jaarverslag

Jaarverslag van 2023 van het Eckartcollege en het Nuenens College

We hebben samen gewerkt aan de school als inspirerende leer- en werkplek voor onze onderwijsprofessionals en voor onze leerlingen. In 2023 hebben zich meer leerlingen aangemeld voor het Eckartcollege en het Nuenens College dan voorgaande jaren. Dat heeft ervoor gezorgd dat op beide scholen veel nieuwe collega’s gestart zijn. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het gelukt om alle vacatures in te vullen. We zien daarbij meer zij-instromers die waardevolle ervaring uit het werkveld mee de school in brengen. De vele nieuwe collega’s vragen wel om goede begeleiding. Op beide scholen hebben we een team in stelling gebracht voor de begeleiding van stagiaires, nieuwe collega’s en zittend personeel dat daar behoefte aan heeft.

Als we niets doen dreigen beide scholen op termijn uit hun jasje te groeien. Inmiddels is er vanuit de goede samenwerking binnen Brainportscholen een afspraak tot stand gekomen in het samenwerkingsverband over aanmelding, plaatsing en loting van leerlingen, waarbij het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk leerlingen op de school van hun eerste keuze terechtkomen.

Op het Nuenens College is gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe praktijkvak voor vmbo-t D&P (Dienstverlening&Producten) in samenwerking met de bedrijven en ondernemingen in de omgeving. Dit nieuwe vak zal volgend schooljaar starten. 

Op het Eckartcollege is het praktijkvak Havo voor de maatschappijvakken in voorbereiding. Er zullen veel elementen in zitten uit het prachtige bovenschoolse project ‘Class of entrepreneurship’ van Brainportscholen. Voor de bètaprofielen is het vak Onderzoek&Ontwerpen (Technasium) de perfecte invulling van het praktijkvak Havo. Op de vwo-afdeling werd gewerkt aan een doorlopende leerlijn van academische vaardigheden. Voor het vmbo-t is het vak Toegepast Onderwijs de invulling van het praktijkvak dat in de derde klas door alle leerlingen gevolgd wordt en in het vierde jaar een keuzevak is.

Het toetsbeleid op het Nuenens College is geactualiseerd en de examencommissie is ingericht. De ontwikkeling naar formatief handelen is voortgezet. Dat laatste geldt ook voor het Eckartcollege. De examencommissie op het Eckartcollege heeft haar rol goed vervuld.

Het Eckartcollege scoorde zowel qua slagingspercentage als qua gemiddelde eindexamencijfers ruim boven de benchmark. Zo zet de school haar goede naam als kwaliteitsschool voort. Op het Nuenens College scoorde vmbo-k onder de benchmark. Daar staat tegenover dat de school veel kansen biedt. Dat blijkt uit het groot aantal leerlingen dat uiteindelijk boven het schooladvies van de basisschool een diploma behaalt. Dit is mede te danken aan de inzet van het team dat uitblinkt in pedagogische tact.

Op beide scholen wordt bewegen gestimuleerd door bijvoorbeeld de inrichting van een pannakooi en een basketbalveld (Nuenens college) en sporten tijdens de pauzes op de sportvelden op het Eckartcollege. Na een traject van voorbereiding en overleg met de diverse groepen in de scholen is gekozen voor het beleid voor mobieltjes ‘thuis of in de kluis’. Hiermee wordt de focus op het leren en de sociale interactie vergroot en het komt ook het bewegen ten goede.

De weerbaarheid en het welzijn van de leerlingen is een zorg. Dit is een onderwerp dat we in samenhang met de rol van ouders op het thuisfront oppakken.

Aan beide scholen is de subsidie basisvaardigheden toegekend. Op het Eckartcollege is de schoolbibliotheek in ere hersteld en vindt een intensieve samenwerking met de bibliotheek Eindhoven plaats ter bevordering van het lezen van leerlingen en personeel. Mediacoaches geven vorm aan de ontwikkeling van de mediawijsheid van personeel en leerlingen. De ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs vindt plaats langs de lijnen van de drie rollen van de leerling: als Eckartiaan, als inwoner van de Brainportregio en als burger.

Het Nuenens College heeft haar taalbeleid en de leesbevordering geïntensiveerd,  gesymboliseerd door de invoering van een schoolbreed leesuur voor iedereen (van directeur tot leerling). De school werkt samen met de bibliotheek Eindhoven aan de bibliotheek van de toekomst voor haar leerlingen naar het model van Netflix gepersonaliseerd.

De podcast ‘Hoezo da’ , gemaakt door en voor leerlingen, is inmiddels niet alleen per TikTok maar ook per Youtube (dus met beeld) te volgen en kent een groot succes met meer dan een miljoen volgers. Tal van actuele maatschappelijke issues passeren de revue.

Op het Eckartcollege werden de examentraining, de lenteschool, de training executieve vaardigheden en de hulp- en flexuren tijdens het eerste uur bekostigd uit de NPO-gelden. Op het Nuenens College is vooral geïnvesteerd in groepsvorming en welzijn van de leerlingen door onder meer intensieve introductieweken.

Beide scholen zijn actief in de samenwerking van Brainportscholen en werken met opdrachten uit het bedrijfsleven. Leerlingen krijgen de gelegenheid om stages te lopen. 

Er is een toenemende samenwerking tussen het Eckartcollege, het Nuenens College en het Van Maerlantlyceum die nu alle drie onder dezelfde rector vallen. Waar het meerwaarde heeft, wordt er samengewerkt op het gebied van personeelsplanning en op verschillende niveaus is er kennisdeling, die als verrijkend wordt ervaren.

We willen graag goed onderwijs kunnen blijven geven dat aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Om daar regie op te nemen werken we aan een reset van ons onderwijs. 

Op het Nuenens College is de lessentabel, die inmiddels erg overladen was, onder de loep genomen en teruggebracht naar de basis aangevuld met keuzevakken en de routes groen, sport, kunst en ontdek. 

Op beide scholen zijn PLG’s (professionele leergemeenschappen) ingericht die zich buigen over de vernieuwing van ons onderwijs. Daarnaast, maar ook in samenhang, werken we aan een nieuw schoolplan voor 2024-2028. Voor het Eckartcollege is er ook het perspectief van nieuwbouw over enige jaren dat meegenomen wordt in de onderwijsvernieuwing.

Voor dit alles hebben we onze onderwijsprofessionals nodig. Om het beste uit de teams en de professionals te halen volgen de schoolleidingen samen een leergang transformatief leiderschap. 

Claire Arts, 1 maart 2024